(1970)

Jan 01, 1970 min Watch Trailer

overview :
Genres : Adventure, Drama, Action, Romance
Tags :

CAST

Chow Yun-FatMaster Li Mu Bai
Michelle YeohYu Shu Lien
Zhang ZiyiJen Yu (Mandarin) / Jiao Long (English)
Chang ChenLo 'Dark Cloud' / Luo Xiao Hu
Cheng Pei-PeiJade Fox
Sihung LungSir Te
Fa Zeng LiGovernor Yu
Su Ying HuangAuntie Wu

You May Also Like